No

Dritt għas-Saħħa

​​​​​​​​​

KONSULTAZZJONI MA' FORNITUR TA' KURA TAS-SAĦĦAL-ISTRUTTURA, IL-FUNZJONI U L-IRWOL TAL-PRIMARY HEALTHCARE

Il-Primary HealthCare hija responsabbli għall-għoti ta' aktar minn 50 servizz ta' kura primarja fil-komunità mal-pajjiż kollu, prinċipalment permezz ta' (a) 10 Ċentri tas-Saħħa, (b) 54 Klinika fil-Komunità (c) National Screening Centre, (d) Occupational Health Unit (e) it-Telemedicine 24/7 Client Support Centre u (f) it-tliet Ċentri ta'Eċċellenza tal-Eye Screening, Patologija tal-Lingwa Mitkelma u tal-Podjatrija.  Is-servizzi kollha huma bla ħlas u mogħtija mit-tim multi-dixxiplinarju tal-Primary HealthCare; li jikkonsisti minn tobba, infermiera, fiżjoterapisti, radjografi, podjatri, patoloġisti tad-diskors u tal-lingwa mitkelma, spiżjara, tekniċi tal-farmaċija, assistenti tal-kura tas-saħħa, ħaddiema soċjali, flebotomisti, dijetisti u nutrizzjonisti, flimkien ma' professjonisti f'oqsma oħra relatati mal-amministrazzjoni u l-manutenzjoni.

L-għaxar ċentri tas-saħħa jipprovdu lill-pubbliku b'tipi wiesgħa ta 'servizzi ta' kura primarja inkluż il-prevenzjoni, l-intervent bikri, it-trattament u l-mmaniġġjar.  Dawn is-servizzi huma ikkumplimentati b'servizzi offruti mill-Kliniċi tal-Komunità, liema servizzi huma parti mill-mudell il-ġdid ta' kura fejn il-pazjenti jinzamm fiċ-ċentru ta' kull programm u servizz.  Iċ-Ċentri ta 'Eċċellenza, min-naħa l-oħra, joffru servizzi speċjalizzati ta' kura primarja fil-qasam rispettiv tagħhom, filwaqt li ċ-Ċentru Nazzjonali tal-iScreening jamministra l-programmi tal-iscreening nazzjonali għall-kontra l-kanċer tas-sider, dak tal-kolorektum u dak ċervikali.

It-teknoloġija tal-informatika (IT) fil-kura tas-saħħa tippermetti l-qsim tal-informazzjoni bejn fruntieri organizzattivi u professjonali, u ttejjeb il-kura tal-pazjent.  It-Telemedicine Centre jagħmel l-aħjar użu mill-IT biex jagħti pariri mediċi permezz tat-telefon jew ta' telekonferenza.  Dan is-servizz sar possibbli permezz tas-sistema Elettronika tal-Pazjent (Electronic Patient Record) introdotta fl-2019 fil-Primary HealthCare, li biddlet l-informazzjoni medika tal-pazjenti f'reġistri elettroniċi li huma disponibbli f'ħin reali għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa minn kull sit li jaqgħa taħt ir-responsabbilita' tal-Primary HealthCare.

Tabilħaqq, il-Primary HealthCare tiżgura liċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għas-servizzi tas-saħħa primarja komprensivi, li joffru kontinwità bla xkiel ta' kura fuq bażi personalizzata u jgħinu lill-pazjenti jiksbu l-aħjar stat ta' saħħa b'enfasi speċjali fuq il-prevenzjoni aktar milli l-kura.  Dan fl-aħħar jagħmel il-Primary HealthCare l-għażla awtomatika tal-pazjenti għall-bżonnijiet kollha tagħhom fejn tidħol il-ħtieġa ta' kura tas-saħħa primarja.

​Biex iddur il-mappa biex issib Spiżeriji, Ċentri tas-Saħħa u Bereġ f'Malta u Għawdex. Ikklikkja h​awn​

FAĊILITÀ​ BIEX WIEHED JARA IR-REĠISTRAZZJONI TAT-TABIB / TA-DENTIST U LIS- SPEĊJALITÀ RISPETTIVA

Il-Kunsill Mediku jżomm, jippubblika u jaġġorna r-reġistri fir-rigward tal-professjonijiet Mediċi u Dentali kif ukoll r-Reġistri tal-iSpeċjalisti tal-professjonijiet mediċi u dentali, kif jista' jkun preskritt. B'hekk, l-ebda persuna m'għandha tipprattika bħala, jew issostni lilha nnifisha bħala speċjalista sakemm dawk id-dettalji jiddaħlu fir-reġistru rispettiv u jinżammu għar-reġistrazzjoni ta' speċjalisti mill-Kunsill partikolari.

Biex taċċessa d-diversi reġistri tal-Kunsill Mediku li permezz tagħhom wieħed jista' jikkonferma r-reġistrazzjoni ta' tabib jew ta' dentist, għaldaqstant, il-liċenzja biex wieħed jipprattika, għafas haw​n​​. Wieħed ukoll jista' jikseb l-ispecjalizzazzjoni tat-tabib jew dentist mir-Reġistru Mediku billi jaċċessa r-Reġistru ta' l-Ispeċjalisti. Informazzjoni oħra li tista' tinkiseb hija l-isem u l-kunjom tat-tabib jew ​tad-dentist, id-data tar-reġistrazzjoni, il-grad li permezz tiegħu t-tabib jew id-dentist ingħataw ir-reġistrazzjoni u l-elenkar speċjalizzat, fost oħrajn.  Din il-faċilità hija disponibbli kemm għaċ-Ċittadini Maltin kif ukoll għall-barranin.

KISBA TAL-EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD (EHIC)

Illum il-ġurnata l-ivvjaġġar raħas u sar aktar popolari minn qatt qabel. B'hekk nistgħu faċilment ninsew ir-riskji għas-saħħa tagħna li jaf ikun hemm meta nivvjaġġaw. Malta Barra toffr1 aċċess għas-servizzi tal-kura tas-saħħa b'xejn u b'mod sempliċi meta wieħed jiprezenta il-Kard Ewropeja ta' l-Assigurazzjoni (EHIC).  Ha​wnhekk issib l-informazzjoni dwar l-EHIC, dokument li jintitola liċ-ċittadini Ewropej għal kura tas-saħħa, f'każ ta' emerġenza, b'xejn jew b'rata mnaqqsa f'ħafna pajjiżi Ewropej oħrajn u fiż-Żona Ekonomika Ewropea (EEA) u Svizera.  Għal min beħsiebu jivvjaġġa, issib ukoll pariri dwar l- Ippjanar, kif nibqgħu b'saħħitna u kif nistgħu naċċessaw il-kura tas-saħħa f' Ewropa. 

Persuni li tinħarġilhom European Health Insurance Card (EHIC) ikunu intitolati għal kura tas-saħħa, f'każ ta' emerġenza, b'xejn jew b'rata mnaqqsa waqt żjara temporanja fil-pajjiżi taż-ŻEE (EEA) u l-Isvizzera.  L-EHIC tiffaċilita l-aċċess għal kura tas-saħħa waqt żjara temporanja fi Stat Membru ieħor jew ir-rimborż tal-ispejjeż li ntefqu għal kura li ngħatat.  l-EHIC tinħareġ b'xejn. Kull persuna għandha timla formola tal-applikazzjoni separata (apparti tfal ta' sittax-il sena).  Il-formola tal-applikazzjoni għandha tasal għand l-Entitlement Unit mill-inqas ħames tijiem (5) tax-xogħol qabel id-data tat-tluq biex tippermetti l-ipproċessar u l-posta EHIC.

Ikklikkja hawn biex tapplika online għal EHIC. Il-ħin approssimattiv biex timla l-formola onlajn għandu jieħu madwar ħames (5) minuti. Mas-sottomissjoni, l-applikant għandu jirċievi email ta' rikonoxximent iġġenerata mis-sistema. Mat-tlestija tal-proċess tal-eżaminar, li ġeneralment jieħu madwar ġurnata tax-xogħol (1) biex jitlesta, l-applikant jiġi infurmat li dawk id-dettalji ġew irreġistrati fis-sistema u li l-karta tal-eHIC għandha tintbagħat bil-posta fuq l-indirizz speċifikat fl-applikazzjoni. L-Health Entitlement Unit għandu bencharmark intern ta' ħames tijiem (5) bejn id-data tal-irċevuta tal-applikazzjoni li tinkludi magħha informazzjoni rikjesta u d-data sa meta l-karta EHIC tintbagħat lir-riċevitur intenzjonat.

KURA TA' SAĦĦA LILL BARRANIN

Id-Direttiva tal-UE dwar il-Kura tas-Saħħa bejn pajjiżi differenti daħlet fis-seħħ fil-25 ta' Ottubru 2013. L-għan ewlieni ta' din id-Direttiva huwa li tiċċara r-regoli dwar l-aċċess għal trattament sigur u ta' kwalità tajba fl-istati membri tal-UE. Għal aktar informazzjoni dwar id-direttiva kif ukoll meta għandek tikkunsidra kura tas-saħħa bejn il-pajjiżi, is-servizz tal-kura tas-saħħa li jeħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel mid-Dipartiment tas-Saħħa u mistoqsija frekwenti, ikklikkja ha​wn​.

TRATTAMENTI MEDIĊI

BIDLA TAL-APPUNTAMENT TA' L-ISPTAR

Servizz ġdid ġie introdott li bih Ċittadin Malti jew barrani li jkollu appuntament ma' tabib mediku, wara li jkun ġie riferut lil Mater Dei mit-tabib, jista' jirranġa l-appuntament tiegħu jekk il-persuna ma tkunx disponibbli dakinhar jew waqt il-ħin speċifikat fuq l-appuntament oriġinali. Dan is-servizz inaqqas il-ħtieġa li tipprova tikkuntattja sezzjonijiet differenti fl-isptar u barra min hekk wieħed jista' jissottometti l-formola fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata. 

Ikklikkja h​awn​ biex tirranġa l-appuntament tiegħek onlajn. Il-ħin approssimattiv biex timla l-formola onlajn għandu jieħu madwar ħames (5) minuti. Mas-sottomissjoni, l-applikant għandu jirċievi email ta' rikonoxximent iġġenerata mis-sistema. It-talba tiġi rreġistrata u l-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni jieħu madwar tliet (3) ijiem ta' xogħol biex jerġa' jippjana appuntament ieħor. La darba tkun ġiet stabbilita data u ħin ġdid, tintbagħat email awtomatika lill-pazjent biex tinfurmah dwar l-appuntament il-ġdid. Id-dettalji tal-appuntament il-ġdid jintbagħtu wkoll bil-posta fuq l-indirizz speċifikat waqt il-mili tat-talba. L-Uffiċċju tal-Prenotazzjoni għandu benchmark intern ta' erbatax (14) il- gurnata ta' xogħol bejn id-data tal-irċevuta tal-applikazzjoni u d-data sa meta l-appuntament jiġi skedat mill-ġdid u l-ittra bl-appuntament il-ġdid tintbgħat lir-riċevitur intenzjonat. 

Dejta personali użata biex tkun tista' tbiddel l-appuntament huma l-Karta tal-Identità / Permess ta' Residenza / Numru tal-Isptar, Isem u Kunjom, Indirizz tal-Email, Numru ta' Referenza tal-Appuntament, Data u Ħin Kurrenti tal-Appuntament, Klinika Kurrenti, Tip ta' Appuntament, Raġuni ta' Postponiment. Id-dokumenti li ġejjin huma meħtieġa li jiġu mehmuża: Ittra tal-Appuntament Kurrenti, Prova ta' Identità, u Biljett ta' Referenza (jekk huwa każ ġdid).​

APPLIKAZZJONI GĦALL-KONSULTAZZJONIJIET ELETTRONICI MAT-TOBBA TAL-PRIMARY HEALTHCARE                                                                                                                                                                                   

Il-Konsultazzjonijiet Elettroniċi jippermettu u jiffaċilitaw liċ-Ċittadini Maltin u l-barranin li jkollhom laqgħa mat-tobba tal-Primary HealthCare mill-kumdità tad-dar jew uffiċċju tagħhom. Dawn il-konsultazzjonijiet jeliminaw il-ħtieġa li l-pazjent jmur personalment f'waħda mill-Kliniċi fil-Kommunita' jew f'wieħed miċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Primary HealthCare. Konsultazzjonijiet bħal dawn huma possibbli biss jekk il-pazjent ma jkollux bżonn konsultazzjoni jew eżami wiċċ imb wiċċ.

​Il-Konsultazzjonijiet Elettroniċi mat-tobba tal-Primary HealthCare jistgħu jsiru għal diversi raġunijiet. Dawn jinkludu, fost oħrajn, t-talba għall-interpretazzjoni tat-testijiet tad-demm, l-interpretazzjoni ta' x-rays, kif ukoll sitwazzjonijiet mediċi li l-pazjent ikun jixitieq jiddiskuti mat-tabib.

Il-konsultazzjonijiet elettroniċi ma' japplikawx għal sitwazzjoni ta' emerġenza. Jekk is-sitwazzjoni titqies bħala waħda ta' theddida għall-ħajja, il-pazjent mitlub iċempel immedjatament fuq in-numru 112.  Jekk taħseb li għandek xi sintomi li tqis bħala urġenti, il-pazjent għandu jċempel it-tabib minnufih fuq in-numri 21 231 231 / 21 222 444, jew inkella imur f'Ċentru tas-Saħħa fil-lokalita tiegħu. 

Biex wieħed japplika għall-konsultazzjoni elettronika onlajn jrid ikklikkja hawn. Il-ħin biex timtela l-formola onlajn huwa ta' anqas minn ħames (5) minuti. L-applikant għandu jkun jaf in-numru tal-karta tal-indentita, in-numru tal-mowbajl u l-indirizz tal-email. Dawn id-dettalji huma necessarji biex jassikuraw l-identita‵ tal-applikant, u biex tkun tista' tirċievi il-konferma tal-applikazzjoni u l-appuntament. Mas-sottomissjoni, l-applikant jirċievi email ta' rikonoxximent iġġenerata awtomatikament mis-sistema li turi d-data u l-ħin ta' meta ntbaghtet l-applikazzjoni kif ukoll in-numru tar-referenza marbuta ma' din l-applikazzjoni. It-talba tal-applikant tiġi irreġistrata u l-Uffiċċju tal-Ibbukkjar jista' jieħu massimu ta' tlett (3) ijiem ta' xogħol biex jibagħat l-appuntament tal-konsultazzjoni li jkun jinkludi d-data u l-ħin tal-konsultazzjoni onlajn flimkien ma' dettalji oħra dwar kif se ssir il-konsultazzjoni onlajn.

KIF TIKSEB PRESKRIZZJONI ELETTRONIKA MINN TABIB TAL-ISPTAR

Pazjenti Maltin huma intitolati għal trattamenti mediċinali b'xejn permezz tal-Att dwar is-Sigurta' Soċjali KAP 318 Artiklu 23 u l-emenda għal dan l-Att, Att Nru 1 tal-2012 u l-Ħames Skeda tal-istess Att. Il-lista ta' kundizzjonijiet li huma koperti mill-Ħames Skeda tkopri total ta' 83. Kull pazjent li jbati minn kundizzjoni kronika li hija nmiżżla taħt it-tieni parti tal-Ħames Skeda ta' l-Att dwar is-Sigurta' Soċjali huwa intitolat għal medikazzjoni b'xejn għal dik il-kundizzjoni speċifika u l-intitolament huwa bbażat biss fuq il-kundizzjoni speċifika irrispettivament mill-mezzi, dħul jew eta'.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tista' tkun intitolat għafas hawn. ​

L-Ispiżerija tal-Għażla Tiegħek (POYC) - Skema tal-Gvern

Il-Unit tal-Ispiżerija tal-Għażla Tiegħek (POYC) hu impenjat sabiex jikseb eċċellenza fir-rigward tal- funzjoni regolatorja li jiżvolġi fil-proviżjoni tal-mediċini u prodotti oħra mingħajr ħlas lil aktar minn 150,000 persuna intitolata għal dan il-benefiċċju taħt il-leġislazzjoni ta' Skeda V u Skeda II.

​​L-għan tas-sistema tar-riċetti elettroniċi huwa li jiġu eliminati l-karti kollha u tippermetti lit-tobba taċ-Ċentri tas-Saħħa kif ukoll lit-tobba privati sabiex jittrażmettu riċetti elettroniċi għall-mediċini u prodotti oħra mingħajr ħlas li jkollu bżonn il-pazjent qabel ma' jmur jiġbor il-mediċini mill-Ispiżerija tal-Għażla Tiegħu. Grazzi għal din is-sistema, se jitnaqqsu l-iżbalji u tiżdid i l-preċiżjoni u b'hekk ser tkun qed tnaqqas b'mod drastiku l-burokrazija li b'riżultat ta' dan il-pazjent se jkun qed jinqeda minn kollox b'mod aktar sigur. Madankollu, dawn ir-riċetti elettroniċi se jassiguraw li ma jkunx hemm problemi t'interpretazzjoni tar-riċetti minħabba kitba mhux ċara. Dan kollu jwassal għall-aktar sigurtà tal-pazjent. 

Is-sistema tar-riċetti elettroniċi tinkludi din l-informazzjoni: Dettalji tal-pazjent (Isem u Kunjom, Indirizz, Numru tal-Karta tal-Identità, Età, Data tat-Twelid) miksuba direttament mill- Corporate Data Registry (CDR); il-Prodott mediċinali preskritt (Prodott mediċinali, ir-Reġim u I-indikazzjonijiet għall-użu); id-Dettalji tat-Tabib (Numru tar-Reġistrazzjoni tal-Kunsill Mediku, Firma, Data, Isem u Kunjom, Noti). 

It-tobba kollha li huma rreġistrati mar-Reġistru tal-Kunsill Mediku huma eliġibbli li jużaw is-sistema tar-riċetti elettroniċi permezz tas-sit elettroniku https://poyc.hss.gov.mt/poyc/onlineprescription/. Il-kliniċisti jistgħu jawtentikaw permezz tal-kont tagħhom tal-eID jew CORP.

It-tobba jistgħu jaċċessaw ukoll is-sit tar-riċetti elettroniċi permezz il-portal tal-MyH​ealth. Il-pazjenti ukoll għandhom il-faċilità li jaraw riċetti l-aktar riċenti tagħhom, id-dispensa preċedenti tal-prodotti mediċinali u l-intitolament attiv preżenti mill-portal tal-MyHeal​th. ​

Il-formola tieħu madwar għaxar (10) sa ħmistax (15) il-minuta biex timtela, jiddependi skond in-numru ta' mediċina intitolata lill-pazjent. La-darba t-talba tiġi sottomessa, il-kisba tal-preskrizzjoni b'mod elettroniku hija istantanja. Ir-riċetta tista' tintbagħat ukoll bl-email lill-pazjent.

Talba bħal din titwettaq kull meta pazjent jeħtieġ il-bżonn. Pazjent m'għandux għalfejn jistenna żmien li fiha d-Dipartiment tas-Saħħa jibgħat ir-riċetta, peress li t-trażmissjoni tal-ePrescription lill-pazjent issir immedjatament wara s-sottomissjoni.


REKORDS TAS-SAĦĦA ELETTRONIĊI

Il-myHe​alth huwa sit interattiv li jippermetti li ċittadini u residenti Maltin jaraw uħud mir-rekords tas-saħħa elettroniċi tagħhom. Utenti li għandhom e-ID Maltija jistgħu jidħlu bin-numru tal-ID tagħhom (jew in-numru tal-permess ta' residenza) u l-password tal-e-ID biex jaraw sommarji tal-każijiet tagħhom; appuntamenti fil-futur; dettalji dwar episodji fil-passat; rekords dwar intitolament, riċetti u tqassim fl-iskema tal-Ispiżerija tal-Għażla tiegħek (POYC); rekords tat-tilqim; u, meta jiġu rilaxxati, riżultati tal-laboratorju u rapporti dwar ritratti mediċi. Id-data kollha pprovduta minn fornituri ta' servizzi tas-saħħa lill-portal tal-myHealth ikunu disponibbli lill-pazjenti immedjatament, ħlief għar-riżultati tal-laboratorju u r-rapporti dwar ritratti mediċi, li jridu jiġu rilaxxati minn tabib illinkjat mal-pazjent; jekk wara 15-il jum ikun hemm data li għadha ma ġietx rilaxxata, din tiġi rilaxxata awtomatikament mis-sistema.

Il-pazjenti jistgħu jillinkjaw ma' tobba biex jagħtu it-tobba aċċess għad-data tagħhom fil-myHealth. Hemm formola online li tippermetti li, fi ftit sekondi, pazjent jibgħat lit-tabib tal-familja rikjesta għal-link. Tobba llinkjati ma' pazjenti jistgħu jaraw ir-riżultati u r-rapporti l-għada li jiġu rilaxxati mill-isptar. It-tobba għandhom faċilitajiet għall-għażla, filtrazzjoni u tqabbil tad-data tal-pazjent. Kemm il-pazjenti kif ukoll it-tobba jistgħu jissettjaw notifiki bl-email u bl-SMS fis-sistema.

Dokumenti utli relatati mal-portal tal-myHealth, bħal gwidi tal-użu għal pazjenti u tobba, u formola għal pazjenti biex jagħtu kunsens offline lil tabib biex jaċċedi għad-data tagħhom fil-myHealth, jistgħu jinkisbu billi tikklikkja h​a​wn​.  Meta t-tim tal-myHealth jirċievi rikjesta kompluta permezz tal-email għall-ħolqien ta' link bejn it-tabib u l-pazjent, it-tim jagħti s-servizz malajr kemm jista' jkun imma mhux aktar tard minn żmien jumejn tax-xogħol.

Min jixtieq jikkuntattja lit-tim tal-myHealth għall-appoġġ jew biex jagħti feedback dwar il-portal tal-myHealth jista' jimla din il-fo​rmola jew jibgħat email fuq [email protected]

Jekk pazjenti jkollhom bżonn kopja ta' records tal-isptar jew ta' ritratti mediċi li mhumiex disponibbli permezz tal-portal tal-myHealth, jistgħu jibagħtu rikjesta lid-Dipartiment tal-Medical Records fl-Isptar Mater Dei permezz ta' [email protected].


APPOĠĠ, GĦAJNUNA U L-GĦOTI TA' FEEDBACK 

Is-sodisfazzjon tal-klijent huwa essenzjali għall-kwalità u l-prestazzjoni u għalhekk il-feedback tiegħek huwa meħtieġ ħafna biex naġixxu fuq is-suġġerimenti riċevuti. Kemm jekk int Malti jew Ċittadin li mhux Malti u tixtieq xi għajnuna oħra, tipprovdi feedback, tressaq ilment, jew tagħti l-opinjoni tiegħek dwar is-servizzi pprovduti mill-Ministeru tas-Saħħa, tista' tagħmel kuntatt billi tuża d-dettalji pprovduti jew inkella imla l-formola pprovduta.

Barra min hekk tista' wkoll, tikklikkja ha​wn​ biex timla l-formola sabiex titlob aktar informazzjoni, jew inkella tikklikkja hawn biex tressaq ilment. 

Malta Public Health jagħmel użu wkoll tal-midja soċjali, bil-għan li l-pubbliku jinżamm infurmat bis-servizzi pprovduti. Din il-paġna ta' Facebook hija paġna uffiċjalment approvata mill-Ministeru tas-Saħħa.  Jekk teħtieġ xi għajnuna ulterjuri jew tixtieq taqsam l-esperjenza tiegħek dwar is-servizzi relatati mas-saħħa, wieħed jista' jagħmel dan billi juża l-faċilità taċ-chat fuq il-paġna ta' Facebook.  Rappreżentant mis-Sahha ikun jista' jkellmek u jgħinek mill-ewwel permezz tal-live messenger.