No

Formalitajiet relatati mar-residenza

​​​​​​​​​Pajjiżek jimponi l-obbligu fuq iċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom li jġorru karta tal-identità valida jew passaport magħhom dejjem?

M'hemm l-ebda obbligu għal ċittadini tal-UE jew membri tal-familji tagħhom li jġorru passaport jew karta tal-identità valida f'kull ħin.  Madankollu, skond l-Artikolu 17(3) tal-Att dwar il-Karta tal-Identità u Dokumenti Oħra tal-Identità, il-pulizija tista' titlob lil kull persuna li lilha jkun inħareġ dokument ta' identità biex tipproduċih fuq talba jew, fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa wara li ssir it-talba.

Għall-finijiet tal-Att imsemmi, dokument tal-identità tfisser karta tal-identità, dokument ta' residenza jew dokument ta' identifikazzjoni maħruġ taħt l-Att.  Barra minn hekk, l-Artikolu 7 (13) tal-Leġislazzjoni Sussidjarja 460.17 "Ordni Dwar il-Moviment Liberu ta' Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-Membri tal-Familji Tagħhom" jiddikjara li l-pulizija tista' titlob lil kull persuna li għandha ċertifikat ta' reġistrazzjoni, karta ta' residenza, ċertifikat permanenti ta' reġistrazzjoni jew karta ta' residenza permanenti sabiex tipproduċi l-imsemmi dokument fuq talba, jew fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa. 

X'inhuma l-konsegwenzi jekk ma ġġorx karta tal-identità jew passaport validu l-ħin kollu?

Persuni li jonqsu milli jikkonformaw mar-rekwiżit imsemmi hawn fuq ikunu suġġetti għal multa li ma taqbiżx mitejn u tnejn u tletin ewro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) u, fil-każ ta' reat kontinwu, multa li ma taqbiżx il-ħdax-il ewro u ħamsa u sittin ċenteżmu (€11.65) għal kull jum li matulu jkompli r-reat.

Pajjiżek jeħtieġ li ċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom jirrappurtaw il-preżenza tagħhom wara l-wasla f'pajjiżek?

L-Artikolu 3 (6) tal-Ordni dwar il-Moviment Liberu ta' Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-Membri tal-Familja tagħhom (AL 460.17) jgħid li persuni li ma joqogħdux f'postijiet ta' akkomodazzjoni li huma koperti bl-Artikolu 31 tal-Att dwar l-Immigrazzjoni applikabbli għal postijiet ta' akkomodazzjoni għal kumpens (lukandi eċċ), għandhom jirrappurtaw il-preżenza tagħhom lill-Uffiċjal Prinċipali tal-Immigrazzjoni fi żmien xahar mill-wasla.

X'inhi l-iskadenza għar-rappurtar tal-preżenza wara l-wasla f'pajjiżek?

Xahar mill-wasla. 

Fejn għandhom jirrappurtaw il-preżenza tagħhom ċ-ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom?

Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, il-Furjana. 

X'inhuma l-konsegwenzi jekk ma tirrapportax il-preżenza?

L-Ordni dwar il-Moviment Liberu ta' Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-Membri tal-Familja tagħhom (AL 460.17) tistabbilixxi li penali amministrattiva ta' bejn tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (€23.29) u mitejn u tnejn u tletin ewro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€ 232.94) jistgħu jiġu imposti. 

Il-pajjiż tiegħek jirrikjedi li ċittadini tal-UE jirreġistraw wara tliet (3) xhur?

B'eżerċitazzjoni tad-Dritt tat-Trattat (Artikolu 3(1)) tal-Moviment Ħieles ta' Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-Membri tal-Familja tagħhom (SL 460.17) wieħed huwa obbligat li jirreġistra l-preżenza tiegħu mal-Aġenzija Identità Malta jekk l-intenzjonijiet tiegħu/tagħha hu li joqgħod f'Malta għal aktar minn tlett (3) xhur jew fil-każ ta' dawk li jfittxu xogħol, wara sitt (6) xhur ta' residenza.

Aktar informazzjoni rigward il-proċedura ta' kif tapplika għal ċertifikat ta' reġistrazzjoni tinsab hawnhekk jew fuq https://www.identitymalta.com/unit/unit-tal-espatrijati/?lang=mt.

Fejn għandhom bżonn imorru ċ-ċittadini tal-UE biex jirreġistraw ir-residenza tagħhom?

Aġenzija Identità Malta

Bini Castagna

Triq il-Wied

Msida

MSD9020

Liema dokumenti huma meħtieġa bħala prova ta' riżorsi suffiċjenti għal ċittadini inattivi (pensjonanti, persuni awtosuffiċjenti)?

Din tista' tkun kwalunkwe prova li l-persuna qed tirċievi d-dħul meħtieġ jew għandha biżżejjed riżorsi fil-bank (Fosthom rendikonti bankarji, ċertifikati ta' intitolament, u oħrajn) 

Pajjiżek jimponi l-obbligu fuq iċ-ċittadini tal-UE li jġorru ċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tagħhom il-ħin kollu?

Iċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni għandhom jiġu prodotti fuq talba minn kull uffiċjal tal-pulizija jew fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa.

X'inhuma l-konsegwenzi jekk ma jkollokx ċertifikat ta' reġistrazzjoni l-ħin kollu?

Jekk dokument imsemmi ma jiġix provdut fi żmien erbgħa u għoxrin (24) siegħa wara li ssir it-talba minn uffiċjal tal-pulizija, hemm penali ta' itejn u tnejn u tletin ewro u erbgħa disgħin ċenteżmu (€232.94) u penali addizzjonali ta' ħdax il-ewro u ħamsa u sittin ċenteżmu (€11.65) għal kull jum li l-ħlas ma jsirx.

X'inhuma s-sanzjonijiet għan-nuqqas ta' reġistrazzjoni?

M'hemm l-ebda sanzjoni separata f'każ li tonqos li tirreġistra.

Pajjiżek jeħtieġ li membri tal-familja ta' ċittadini tal-UE jirreġistraw wara tliet (3) xhur?

Iva.

Liema dokumenti huma meħtieġa bħala prova tal-eżistenza ta' relazzjoni familjari f'każ ta':

 • Raġel / mara:

Ċertifikati taż-żwieġ

 • Tfal (kbar):
Ċertifikati tat-twelid u f'każ ta' neputijiet, ċertifikati taż-żwieġ tal-ġenituri

 • Nanniet/Ġenituri:

​Ċertifikati tat-twelid / żwieġ li juru rabta tal-familja 

 • Membri tal-familja estiża (zijiet, neputijiet, neputijiet, kuġini, eċċ.):
Ċertifikat taż-żwieġ / twelid li juri r-rabta tal-familja.

 •  ​Partners mhux reġistrati:

Prova tar-relazzjoni dejjiema, li tista' tinkludi dikjarazzjonijiet minn membri tal-familja jew ħbieb, ftehim ta' kiri taħt l-ismijiet tal-koppja, korrispondenza, u dokumenti oħra aċċettabbli. Tali prova għandha tkopri perjodu ta' sentejn (2) jew fejn dan ma jkunx il-każ, għandha tiġi pprovduta dokumentazzjoni biex turi li r-relazzjoni hija tabilħaqq waħda durabbli.

 • ​Imsieħba rreġistrati:

Id-dokument tar-reġistrazzjoni ċivili tas-sħubija.

Liema dokumenti huma meħtieġa biex jagħtu prova li membru tal-familja huwa finanzjarjament dipendenti fuq ċittadin tal-UE?

L-evidenza ta' tali dipendenza tista' tinkludi dikjarazzjonijiet dwar ir-rimessi ta' fondi, rapporti mediċi, appoġġ għal edukazzjoni full-time.

Hemm limitu ta' dħul minimu li taħtu l-membri tal-familja jiġu kkunsidrati bħala 'dipendenti'?

M'hemm l-ebda limitu minimu ta' dħul.

Liema dokumenti huma meħtieġa minn membri tal-familja li mhumiex fl-UE biex jiksbu karta ta' residenza?

 • Raġel / mara
 • tfal (grand)
 • ġenituri (grand)
 • Membri tal-familja estiża (zijiet, neputijiet, neputijiet, kuġini, eċċ.)
 • Imsieħba mhux reġistrati
 • Imsieħba rreġistrati

Kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni taċ-ċittadin tal-UE li jkunu qed jakkumpanjaw jew, jekk tali ċertifikat ta' reġistrazzjoni ma jkunx maħruġ, il-karta ta' rikonoxximent maħruġa meta l-applikazzjoni relattiva tiġi sottomessa mill-imsemmi ċittadin tal-UE, li qed jakkumpanjaw.

Għal:

 • Raġel / mara
 • Neputijiet / Tfal
 • Nanniet / ġenituri
 • Membri tal-familja estiża (zijiet, neputijiet, kuġini, eċċ.)
  1. b'dokument/i maħruġa mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-oriġini jew il-pajjiż li ġejjin minnu l-membri tal-familja, billi jagħtu prova li r-relazzjoni maċ-ċittadin tal-UE kkonċernat - iċ-ċertifikati ta' status ċivili relevanti kollha.
  2. b'dokument maħruġ mill-awtorità kompetenti mill-pajjiż tal-oriġini jew mill-pajjiż minn fejn il-membri tal-familja ġew, f'każ li huma tfal dipendenti 'l fuq minn 21 sena jew qraba diretti dipendenti fil-linja dixxendenti jew membri tal-familja oħra, billi jixhdu li jiddependu fuq iċ-ċittadin tal-UE kkonċernat;
  3. fejn applikabbli, biċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni taċ-ċittadin tal-UE kkonċernat;
  4. f'każ ta' membri tal-familja estiża biss, meta hemm każijiet mediċi serji li jirrikjedu kura personali minn ċittadin tal-Unjoni, bi prova li huma membri tad-dar taċ-ċittadin tal-UE kkonċernat;​
 • Imsieħba mhux reġistrati

Fil-każ tas-sieħeb taċ-ċittadin tal-UE, bi prova tal-eżistenza ta' relazzjoni dejjiema li kienet ilha teżisti għal mill-inqas sentejn (2) - għalkemm kull każ jiġi eżaminat fuq il-merti tiegħu stess.

 • Partners reġistrati

Id-dokument tar-reġistrazzjoni ċivili tas-sħubija.

Sapport, għajnuna u tagħti feedback

Biex titlob aktar informazzjoni jew biex tissottometti feedback, wieħed jista' jagħfas hawn jew inkella jikkuntattja lil Identity Malta fuq id-dettalji pprovduti.