Skip Ribbon Commands
Skip to main content

gov.mt

default

No

Formalitajiet relatati mar-residenza

 • Pajjiżek jimponi l-obbligu li ċittadini tal-UE u l-qraba tagħhom iġorru karta tal-identità valida jew passaport magħhom dejjem? 

Ma hemmx obbligu li ċittadini tal-UE jew qrabathom iġorru passaport jew karta tal-identità valida f’kull ħin.

Madanakollu, skont Artikolu 17(3) tal-Att dwar il-Karta tal-Identità u Dokumenti Oħra tal-Identità, il-pulizija jista’ jkollhom bżonn li kwalunkwe persuna li nħarġitilha dokument tal-identità, tipprovdih minnufih, jew fi żmien 24 siegħa mit-talba.

Għall-fini tal-Att  imsemmi, dokument tal-identità jfisser karta tal-identità, dokument ta’ residenza jew dokument ta’ identifikazzjoni maħruġ skont l-Att. 

Aktar minn dan, l-Artikolu 7(13) tal-Ordni  dwar  il-Moviment Liberu  ta’  Ċittadini tal-Unjoni Ewropea u tal-Membri tal-Familji tagħhom jgħid li l-pulizija jista’ jkun li jkollhom bżonn li kwalunkwe persuna li ħarġilha ċertifikat tar-residenza, karta tar-residenza, ċertifikat ta’ reġistrazzjoni permanenti jew karta ta’ residenzi permanenti, jipprovdu d-dokument mitlub minnufih, jew fi żmien 24 siegħa. 


 • X’inhuma l-konsegwenzi jekk persuna ma ġġorrx dokument ta’ residenza f’kull ħin? 

Persuni li jonqsu milli jġorru d-dokument ta’ residenza jeħlu multa li ma taqbiżx il-mitejn u tnejn u tletin ewro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) u, f’każ ta’offiża kontinwa, jeħlu multa li ma taqbiżx ħdax-il ewro u ħamsa u sittin ċenteżmu (€11.65) għal kull ġurnata li l-offiża tkompli.


Il-pajjiż tiegħek jirrikjedi li ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja li jirrapportaw il-preżenza tagħhom wara l-wasla fil-pajjiż tiegħek? 


Artikolu 3 (6) tal-Ordni  dwar  il-Moviment Liberu  ta’  Ċittadini tal-Unjoni  Ewropea  u tal-Membri tal-Familji tagħhom (AL 191 tal-2007) jgħid li persuni li ma joqogħdux f’postijiet ta’ akkomodazzjoni li huma koperti b’Artikolu 31 tal-Att tal-Immigranti applikabbli għal postijiet ta’ akkomodazzjoni għal kumpens, iridu jirrapportaw il-preżenza tagħhom lill-Uffiċjal Prinċipal tal-Immigrazzjoni fi żmien xahar mill-wasla. 


 • X’inhi l-iskadenza biex tirrapporta preżenza wara l-wasla f’pajjiżek? 

Xahar mill-wasla.

Fejn għandhom jirrappurtaw il-preżenza tagħhom ċittadini tal-UE u l-membri tal-familja tagħhom? 

Il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, il-Furjana

 • X’inhuma l-konsegwenzi jekk ma tirrapportax il-preżenza tiegħek? 

L-Ordni  dwar  il-Moviment Liberu  ta’  Ċittadini tal-Unjoni  Ewropea  u tal-Membri tal-Familji tagħhom (AL 191 tal-2007) jistabbilixxi li multa amministrattiva ta’ bejn tlieta u għoxrin ewro u disgħa u għoxrin ċenteżmu u mitejn u tnejn u tletin ewro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (€232.94) tista’ tkun imposta f’dan il-każ.
 
 • Il-pajjiż tiegħek jirrikjedi li ċittadini tal-UE jirreġistraw wara tliet (3) xhur?

B’eżerċitazzjoni tad-Dritt tat-Trattat (Artikolu 3(1) tal-Ordni  dwar  il-Moviment Liberu  ta’  Ċittadini tal-Unjoni  Ewropea  u tal-Membri tal-Familji tagħhom (AL 191 tal-2007) wieħed obbligat li jirreġistra l-preżenza tiegħu mad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza u tal-Espatrijati jekk l-intenzjonijiet tiegħu/tagħha huma li jgħix Malta għal iktar minn tliet (3) xhur jew f’każ ta’ persuna li qed tfittex xogħol wara 6 xhur ta’ residenza. 


 • Iċ-ċittadini tal-UE fejn iridu jmorru biex jirreġistraw ir-residenza tagħhom? 

Dipartiment taċ-Ċittadinanza u tal-Espatrijati 
Evans Building, Misraħ Sant' Iermu, Il-Belt Valletta

 • Liema dokumenti huma mitluba bħala prova ta’ riżorsi suffiċjenti għal ċittadini inattivi (pensjonanti, persuni awtosuffiċjenti)?

Dan jista’ jkun kwalunkwe prova li turi li l-persuna qed tirċievi d-dħul mitlub jew li għandha riżorsi suffiċjenti fil-bank (eż: bank statements, entitlement certificates eċċ)


 • Il-pajjiż tiegħek jimponi l-obbligu li ċittadini tal-UE jġorru ċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni dejjem magħhom? 

Iċ-ċertifikati tar-reġistrazzjoni għandhom jiġu provduti jekk mitluba minn uffiċjal tal-pulizija jew fi żmien 24 siegħa. 

 • X’inhuma l-konsegwenzi jekk ma ġġorrx iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni dejjem miegħek? 

Jekk id-dokument imsemmi ma jiġix provdut fi żmien 24 siegħa wara t-talba magħmula mill-uffiċjal tal-pulizija, hemm penali ta’ 232.94 ewro u penali addizzjonali ta’ 11.65 ewro għal kull ġurnata li l-ħlas ma jsirx.


 • X’inhuma s-sanzjonijiet jekk tonqos milli tirreġistra? 

M’hemmx sanzjonijiet separati f’każ li tonqos li tirreġistra. 

 • Il-pajjiż tiegħek jirrikjedi li l-membri tal-familja taċ-ċittadini tal-UE jirreġistraw wara tliet (3) xhur? 

Iva

 • Liema dokumenti huma mitluba bħala prova li r-relazzjoni tal-familja teżisti f’każ ta’:

Ir-raġel/il-mara:  
Ċertifikati taż-żwieġ

neputijiet/tfal: 
Ċertifikati tat-twelid u f’każ ta’ neputijet, ċertifikati taż-żwieġ tal-ġenituri 

nanniet/ġenituri: 
Ċertifikati tat-twelid/taż-żwieġ li juru rabta mal-familja 

Membri tal-familja estiża (zijiet, kuġini, neputijiet, eċċ.): 
Ċertifikati taż-żwieġ/twelid li juru rabta mal-familja.

Partners mhux reġistrati: 
Prova ta’ relazzjoni b’saħħitha mifruxa fuq mill-inqas sentejn, jew skont il-każ, li tinkludi dikjarazzjonijiet mill-membri tal-familja jew ħbieb, ftehim tal-kera taħt l-ismijiet tal-koppja, korrispondenza, eċċ.

Partners irreġistrati: 
Id-dokument tar-reġistrazzjoni ċivili tar-relazzjoni. 

 • Liema dokumenti huma meħtieġa biex jagħtu prova li membru tal-familja huwa finanzjarjament dipendenti fuq ċittadin tal-UE?

Dikjarazzjonijiet miċ-ċittadin tal-UE, evidenza oħra ta’ dipendenza (eż evidenza ta’ edukazzjoni full-time, rapporti mediċi, dikjarazzjoni rigward ir-rimessa ta’ fondi, eċċ).  

 • Hemm limitu minimu tad-dħul li l-membri tal-famiIja jiġu kkunsidrati bħala ‘dipendenti’? 

Ma hemmx limitu minimu ta’ dħul.


 • Liema dokumenti huma meħtieġa biex qraba mhux mill-UE jakkwistaw karta tar-residenza? 

- Ir-raġel/il-mara
- neputijiet/tfal
- nanniet/ġenituri
- Membri tal-familja estiża (zijiet, kuġini, neputijiet, eċċ.)
- Partners mhux irreġistrati
- Partners irreġistrati 


Kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni taċ-ċittadin tal-UE li qed jakkumpanjaw jew, jekk iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni ma kienx maħruġ, il-karta ta’ rikonoxximent maħruġa meta l-applikazzjoni hija sottomessa mill-imsemmi ċittadin tal-UE li qed jakkumpanjaw.  

Għal:
- Ir-raġel / il-mara
- neputijiet/tfal
- nanniet/ġenituri
- membri tal-familja estiża (zijiet, kuġini, neputijiet, eċċ.)


(i) b’dokument/i maħruġa mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-oriġini jew il-pajjiż li ġejjin minnu l-membri tal-familja, billi jagħtu prova li r-relazzjoni maċ-ċittadin tal-UE kkonċernat - iċ-ċertifikati ta’ status ċivili relevanti kollha.
(ii) b’dokument maħruġ mill-awtorità kompetenti mill-pajjiż tal-oriġini jew mill-pajjiż minn fejn il-membri tal-familja ġew, f’każ li huma tfal dipendenti ’l fuq minn 21 sena jew qraba diretti dipendenti fil-linja dixxendenti jew membri tal-familja oħra, billi jixhdu li jiddependu fuq iċ-ċittadin tal-UE kkonċernat; 
(iii) fejn applikabbli, biċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni taċ-ċittadin tal-UE kkonċernat;
(iv)  f’każ ta’ membri tal-familja estiża biss, meta hemm każijiet mediċi serji li jirrikjedu kura personali minn ċittadin tal-Unjoni, bi prova li huma membri tad-dar taċ-ċittadin tal-UE kkonċernat; 


 • Partners mhux irreġistrati 

F’każ ta’ partners ta’ ċittadin tal-UE, bi prova ta’ relazzjoni b’saħħitha li ilha mill-inqas sentejn – minkejja li kull każ  huwa eżaminat fil-merti tiegħu. 

 • Partners irreġistrati

Dokument tar-reġistrazzjoni ċivili tar-relazzjoni.