Applikazzjoni għan-Numru tas-Sigurta' Soċjali

<b>X’inhu Numru tas- Sigurtà Soċjali?</b>
<br>Storikament, in-numru tas-sigurtà soċjali tiegħek huwa numru elenkat taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318) li permezz tiegħu int tħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.  Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jintitolawk għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali pprovduti taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318), soġġett għall-kundizzjonijiet ta’ intitolament li jeżistu għal kull tip ta’ benefiċċju.  Tista’ issib aktar informazzjoni dwar il-kategoriji u l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li impjegati u nies li jaħdmu għal rashom iridu jħallsu hawnhekk.
<br>
<br>Minn Ottubru 2016, in-Numru tas-Sigurtà Soċjali se jitneħħa għal dawk li għandhom Karta tal-Identità Maltija permanenti (bl-ittri M, L, G, H) u se jkun użat biss għal persuni li m’humiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti.
<br>
<br><b>Min huwa obbligat jirreġistra għal Numru tas-Sigurtà Soċjali?​</b>
<br>Persuni li huma fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti se jiġu rreġistrati awtomatikament taħt l-Att dwar is-Sigurtà  Soċjali ladarba dawn jilħqu l-età ta’ 16-il sena.  Persuni li m’humiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti u li għandhom l-età ta’ bejn 16-il sena u l-età tal-pensjoni iridu japplikaw għal numru tas-sigurtà soċjali.  Dan in-numru jinħareġ darba biss u huwa validu matul il-ħajja kollha tal-applikant.
<br>
<br><b>X’għandi bżonn biex nirreġistra għal Numru tas-Sigurtà Soċjali?</b>
<br>Persuni li m’humiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti jeħtieġu li jużaw din il-formola elettronika u d-dokumenti relatati sabiex japplikaw għal numru tas-sigurtà soċjali.  Ladarba l-applikazzjoni tkun sottomessa, dawn ikunu soġġetti għal test ta’ assigurabilità.
<br>
<br><b>Kif se nirċievi n-Numru tas-Sigurtà Soċjali tiegħi?</b>
<br>Dawk il-persuni li huma fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija permanenti għandhom jirċievu ċ-certifikat ta’ reġistrazzjoni tagħhom ftit ġranet qabel l-għeluq ta’ sittax –il sena.
<br>
<br>Fil-każ ta’ dawk il-persuni li m’humiex fil-pussess ta’ Karta tal-Identità Maltija u li jużaw din il-formola elettronika, iċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni jintbagħat permezz ta’ imejl fuq l-indirizz elettroniku pprovdut fl-applikazzjoni ladarba il-kriterji tal-assigurabilità ikunu ntlaħqu.
<br>
<br><b>Avviż Importanti</b>
<br>Meta int tapplika għal numru tas-sigurtà soċjali ma jfissirx neċessarjament li se tkun irreġistrat awtomatikament.  Il-pożizzjoni tal-assigurabilità tiegħek trid tiġi determinata mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.​


Arrow

Important Notice


 

 
Kuntatt 
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Valletta VLT2000

Telefown
(+356) 153

 Imejl
social.security@gov.mt
Websajt
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali​
  


Contact,

Telephone
 

Email

Website