NL-0032-2023

IP 0001/23 - Applikazjoni għat-tiġdid u varjazzjoni tal-permess IPPC (IP0004/21) Sterling Chemical Malta Ltd.


Magħluqa

​Ministry:

Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża

​Entity:

IPPC

​Published:

11/09/2023

​Running Till:

23/09/2023

​Last Updated:

27/01/2024
Informazzjoni mgħarbuta mal-applikazzjoni tal-IPPC sottomessa min Sterling Chemical Malta Ltd. għat-tiġdid u varjazzjoni tal-permess IPPC (IP0004/21) tal-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis sabiex  jiġu introdotti:
 
a) Żewġ emissjonijiet addizzjonali,
b) Rilokazzjoni ta' materja prima minn maħżen għal laboratorju tal-kontroll tal-kwalita’,
c) Installazzjoni ta’ ‘Reverse osmosis’,
d) Installazzjoni ta' tliet ġeneraturi ‘stand-by’ kif ukoll l-estensjoni għall-konfini tas-sit, u
3) Bidliet fl-użu u t-tqassim tal-maħżen 22MR.
 
Skond ir-Regolamenti dwar il-Prevenzjoni u l-Kontroll Integrat tat-Tniġġis tal-Emissjonijiet Industrijali, (L.S. 549.77), l-Awtorita` tal-Ambjent u r-Riżorsi qiegħda tikkonsulta l-pubbiku ġenerali biex jissottometti kull oġġezzjoni jew rappreżentazzjoni fuq l-applikazzjoni tal-IPPC msemmija hawn fuq.

Kull oġġezzjoni, rappreżentazzjoni jew kumment ta’ din ix-xorta se tkun qed tiddaħħal f’reġistru li se jkun disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-Awtorita`, flimkien mad-dettalji tal-oġġezzjonant sakemm dan ma jitlobx bil-miktub li ma jkunx ippublikat. Jekk ikun hemm talba ta’ dan it-tip, ir-reġistru jkun fih biss l-oġġezzjoni, rappreżentazzjoni jew kumment li sar.
 
Dokumentazzjoni tinsab:
https://era.org.mt/consultations-on-ippc-applications/

Feedback