NL-0015-2024

Pjan Soċjali għall-Familji


Miftuħa

​Ministry:

Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

​Entity:

Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

​Published:

15/05/2024

​Running Till:

28/06/2024

​Last Updated:

15/05/2024
Il-Pjan Soċjali għall-Familji propost huwa reazzjoni ddedikata għall-ħtiġijiet diversi u li qed jevolvu tas-soċjetà tagħna, b’enfasi partikolari fuq il-familji li qed jiffaċċjaw sfidi sinifikanti. L-objettiv ġenerali tal-Pjan huwa li jagħti s-setgħa lill-familji u jgħolli l-kwalità ġenerali tal-ħajja tagħhom.
In-nisġa kumplessa tal-ħajja tal-familja, iffurmata minn diversi setturi, politiki u ċirkostanzi, tagħmel il-ħolqien ta’ pjan uniku li jindirizza l-fatturi sfumati “kollha” mhux realistiku.  Madankollu, konxju tax-xenarju li qed jinbidel tad-domandi tas-soċjetà u l-impatt tal-influwenzi internazzjonali, il-Gvern iqis li huwa f’waqtu li jitfassal Pjan biex jipprovdi appoġġ komprensiv imfassal għal ċirkostanzi uniċi. Dan il-Pjan Soċjali propost għandu l-għan mhux biss li jindirizza l-lakuni u l-ostakli immedjati iżda wkoll li jrawwem titjib sostenibbli fil-benesseri tal-familji f’sitwazzjonijiet varji.
L-iżvilupp tal-Pjan Soċjali għall-Familji propost involva riċerka u konsultazzjonijiet bir-reqqa biex nifhmu l-kuntest attwali ta’ Malta u l-isfidi futuri tal-familja. Wara avveniment ta’ qabel il-konsultazzjoni li involva lill-partijiet ikkonċernati biex jidentifikaw kwistjonijiet ewlenin, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal kompla jsegwi għadd ta’ konsultazzjonijiet bilaterali ma’ entitajiet tal-gvern u partijiet ikkonċernati ewlenin. Dawn l-isforzi kellhom l-għan li jiġbru għarfien u għarfien espert biex jinfurmaw interventi komprensivi. Il-feedback minn dawn id-diskussjonijiet ifforma l-abbozzar tad-Dokument ta’ Konsultazzjoni għall-Pjan Soċjali. Il-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika li għaddej se jkompli jirfina u jsaħħaħ il-pjan abbażi ta’ kontribut kontinwu mill-partijiet ikkonċernati.
Permezz ta’ taħlita ta’ miżuri mmirati u inizjattivi strateġiċi, dan il-Pjan ifittex li joħloq ambjent fejn il-familji jistgħu jirnexxu, jegħlbu l-ostakli, u jiffjorixxu fi ħdan il-komunitajiet tagħhom. Għaldaqstant, il-Pjan Soċjali għall-Familji propost jiffoka fuq erba’ prijoritajiet ewlenin:

  1. Biex tinkiseb il-Ġustizzja Soċjali għall-Familji f’sitwazzjonijiet żvantaġġati, dan il-Pjan Soċjali propost jenfasizza l-importanza li jiġu indirizzati l-inugwaljanzi soċjali biex jissaħħaħ il-benesseri. Billi jestendi appoġġ u servizzi komprensivi għall-familji żvantaġġati, jirrikonoxxi l-ħtiġijiet uniċi, u jagħti s-setgħa lill-gruppi fi ħdan is-soċjetà, il-pjan għandu l-għan li jrawwem l-inklużività u l-appartenenza. Huwa jippromwovi opportunitajiet indaqs permezz tal-investiment fl-edukazzjoni, l-impjiegi u s-servizzi soċjali, filwaqt li jenfasizza wkoll ir-rwol sinifikanti tal-appoġġ komunitarju. Interventi mmirati, strateġiji ta’ intervent bikri, u tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza huma pilastri ewlenin fil-ħolqien ta’ soċjetà ġusta u ekwa fejn kull familja għandha l-opportunità li tirnexxi, tegħleb l-avversità u tkisser iċ-ċikli ta’ żvantaġġ.

 

  1. Ir-Relazzjonijiet familjari sani jiffurmaw il-pedament tal-benesseri individwali u soċjetali. Peress li jirrikonoxxi l-isfidi tal-ħajja moderna, il-pjan ifittex li joħloq ambjent tal-familja pożittiv billi jippromwovi bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja, isaħħaħ is-servizzi ta’ assistenza għall-familja, u jrawwem il-fehim fir-relazzjonijiet bejn is-sħab. Permezz ta’ inizjattivi li jagħtu lill-individwi valuri morali, inklużività kulturali, u spazji ddedikati għal ħin ta’ kwalità, il-familji jistgħu jrawmu konnessjonijiet b’saħħithom, reżiljenza u benesseri tul il-ħajja.

 

  1. L-għoti lill-familji ta’ Ħiliet u Għarfien bażiċi essenzjali huwa ta’ importanza kbira għar-reżiljenza u s-suċċess tagħhom fin-navigazzjoni tal-kumplessitajiet tal-ħajja moderna. Il-Pjan Soċjali għall-Familji propost għandu l-għan li jagħti prijorità lill-iżvilupp tal-kapaċitajiet fundamentali billi jippermetti lill-familji jimmaniġġjaw b’mod effettiv l-isfidi u jaħtfu l-opportunitajiet. Billi jiffoka fuq oqsma bħall-ħiliet effettivi tat-trobbija tat-tfal, il-ħiliet għall-ħajja, il-litteriżmu diġitali, u l-immaniġġjar finanzjarju, il-pjan jistabbilixxi l-bażi għal tranżizzjoni lejn soċjetà bbażata fuq l-għarfien.

 

  1. Ir-rati tal-fertilità baxxi ta’ Malta jippreżentaw sfida multidimensjonali influwenzata minn normi soċjali li qed jevolvu u minn dinamika ekonomika. Biex tiġi indirizzata din il-kwistjoni, il-Pjan Soċjali għall-Familji propost għandu l-għan li jadotta approċċ komprensiv. Billi tagħti prijorità lill-politiki tal-post tax-xogħol favur il-familja, is-soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni affordabbli, u l-inizjattivi ta’ stabbiltà ekonomika, Malta tfittex toħloq ambjent li jwassal għall-formazzjoni tal-familja. Il-programmi ta’ edukazzjoni u sensibilizzazzjoni se jgħammru lill-individwi bl-għodod biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar l-ippjanar tal-familja u l-paternità.
     

Sabiex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ effettivi tal-Pjan Soċjali, se jiġi stabbilit Grupp ta’ Livell Għoli dwar l-Implimentazzjoni u l-Monitoraġġ. Dan il-grupp se jiżviluppa qafas ta’ monitoraġġ komprensiv b’indikaturi kwantitattivi u skedi ta’ żmien għal kull inizjattiva, issupplimentati minn valutazzjonijiet kwalitattivi permezz ta’ stħarriġ u feedback mill-partijiet ikkonċernati. It-trasparenza u r-responsabbiltà se jiġu żgurati permezz ta’ rapporti pubbliċi regolari u mekkaniżmi ta’ feedback, li jrawmu t-tagħlim kontinwu u l-adattament biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet li qed jevolvu tal-familji u l-komunitajiet.
Il-Pjan Soċjali għall-Familji propost jeħtieġ sforz kollaborattiv bejn il-Gvern u s-soċjetà ċivili biex titrawwem soċjetà fejn il-familji kollha jistgħu jirnexxu. Is-suċċess jiddependi mir-responsabbiltà kollettiva ta’ kull individwu, Ministeru, entità, u komunità biex jappoġġjaw u jimplimentaw b’mod attiv l-inizjattivi deskritti fil-pjan.
Il-Pjan Soċjali għall-Familji propost jirrappreżenta aktar minn sempliċiment ġabra ta’ politiki; dan iservi bħala pjan direzzjonali lejn viżjoni komuni ta’ bidla pożittiva dejjiema, li tiżgura li l-ebda familja ma titħalla tibqa’ lura. L-eżitu mistenni huwa li jiġi kkultivat ambjent fejn il-familji jingħataw is-setgħa li jirnexxu.
 
Hawn taħt għandek issib id-dokument għal Konsultazzjoni:

Feedback